Udzielanie obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 1534) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej (Dz. U. Nr 68, poz. 438):

 1. obywatel polski może przyjąć służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych, a w przypadku byłych żołnierzy zawodowych
  za zgodą Ministra Obrony Narodowej;
 2. zgody udziela się wyłącznie na pisemny wniosek obywatela polskiego (sporządzony według wzoru) i złożony do właściwego organu;
 3. do wniosku należy dołączyć załączniki (oryginały):
  1. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
  2. zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych,
  3. zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o braku zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
   i ubezpieczenie zdrowotne,
  4. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego o niefigurowaniu w rejestrze dłużników niewypłacalnych,
  5. potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej – aktualnie 10 zł (wpłaty, opłaty lub przelewu)
   na rzecz Urzędu Dzielnicy Warszawa-Mokotów w kasie urzędu: ul. Rakowiecka 25/27,
   lub przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na rachunek: Urząd Dzielnicy Warszawa-Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa, Nr konta 18 1030 1508 0000 0005 5002 3113 z dopiskiem „za wydanie decyzji MSWiA”;
 4. wniosek, wypełniony wg wzoru, wraz z ww. załącznikami (pięcioma) należy przesłać pocztą
  na adres: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa
  lub dostarczyć osobiście do Punktu Obsługi Klienta (MSWiA), który mieści się w pomieszczeniu Biura Przepustek, ul. Rakowiecka 2A, I piętro, czynne w godz. 8.15 – 16.15, tel. 22/601-4366
  lub infolinia tel. 222-500-112. W przypadku byłych żołnierzy zawodowych wnioski należy kierować do Ministra Obrony Narodowej;
 5. obywatele polscy zamieszkujący lub przebywający czasowo powyżej 3 miesięcy za granicą składają wniosek wraz z załącznikami za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego w kraju przebywania;
 6. złożenie wniosku nie powoduje obowiązku skierowania obywatela polskiego do komisji lekarskiej w celu określenia kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 7. udzielenie zgody na podjęcie służby nie rodzi odpowiedzialności organów Rzeczypospolitej Polskiej za następstwa jej podjęcia;
 8. udzielenie zgody lub odmowa jej udzielenia następuje w drodze decyzji administracyjnej,
  od której stronie służy odwołanie;
 9. zgody nie udziela się w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz w razie wprowadzenia na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu wojennego lub stanu wyjątkowego;
 10. o uzyskanie zgody nie muszą wnioskować obywatele polscy będący jednocześnie obywatelami innego państwa, jeżeli stale zamieszkują na jego terytorium i zamierzają przyjąć służbę w siłach zbrojnych lub organizacji wojskowej tego państwa.

Zgoda może być udzielona obywatelowi polskiemu tylko w przypadku, gdy:

 1. ma uregulowany stosunek do służby wojskowej;
 2. nie posiada nadanego przydziału kryzysowego, przydziału mobilizacyjnego, pracowniczego przydziału mobilizacyjnego lub przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego, a właściwy wojskowy komendant uzupełnień nie prowadzi postępowania w sprawie nadania temu obywatelowi któregokolwiek z tych przydziałów;
 3. spełnione są łącznie następujące warunki: służba ta nie narusza interesów Rzeczypospolitej Polskiej, nie jest zakazana przez prawo międzynarodowe oraz nie wpłynie na zadania wykonywane przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej.

Nie udziela się zgody obywatelowi polskiemu, pomimo spełnienia innych warunków, który:

 1. został przeniesiony do rezerwy wskutek uznania przez właściwą komisję lekarską za niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju (kat. „D”);
 2. nie spełnił choćby jednego z wymienionych niżej obowiązków:
  1. nie dopełnił obowiązku zgłoszenia się do rejestracji, jeśli był do niej wzywany,
  2. nie dopełnił obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
  3. nie zgłosił się do wojskowego komendanta uzupełnień w celu uregulowania stosunku
   do powszechnego obowiązku obrony,
  4. nie dopełnił obowiązku stawienia się przed wojskowym komendantem uzupełnień niezwłocznie po upływie okresu odroczenia,
  5. w przypadku kobiet posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, zobowiązanych do stawienia się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku,
  6. nie zgłosił się na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony,
  7. nie zgłosił właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień zmian imienia, nazwiska, wykształcenia i zawodu, oraz miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące lub adresu do korespondencji, a także wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż sześć miesięcy oraz powrotu z tego wyjazdu,
 3. nie uzyskał zgody właściwego organu wojskowego na wyjazd i pobyt za granicą, będąc do tego zobowiązanym;
 4. nie został powołany i nie odbył zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, ćwiczeń wojskowych, ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji lub służby w obronie cywilnej, z przyczyn leżących po stronie obywatela;
 5. został uznany przez właściwą komisję lekarską za trwale i całkowicie niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kat. „E”);
 6. złożył wniosek o przeznaczenie go do służby zastępczej, został przeznaczony do tej służby, został skierowany do odbycia służby zastępczej, odbywał służbę zastępczą, został przeniesiony
  do rezerwy po odbyciu służby zastępczej lub bez jej odbycia;
 7. został skazany prawomocnym wyrokiem sądu na karę co najmniej jednego roku pozbawienia wolności, w tym także z warunkowym zawieszeniem jej wykonania;
 8. odbywa karę pozbawienia wolności lub oczekuje na jej wykonanie;
 9. znajduje się w okresie próby w wykonywaniu warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności;
 10. odbywa karę ograniczenia wolności;
 11. ma zaległości podatkowe lub zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
  lub zdrowotne;
 12. jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych.

Informacje odnośnie stosunku wnioskodawcy do służby wojskowej organ uprawniony do wydania decyzji uzyskuje od właściwego wojskowego komendanta uzupełnień.

Informacje w zakresie, czy służba ta nie narusza interesów Rzeczypospolitej Polskiej oraz czy nie jest zakazana przez prawo międzynarodowe, organ uprawniony do wydania decyzji uzyskuje od Ministra Spraw Zagranicznych, w formie postanowienia (otrzymuje je również wnioskodawca i służy mu zażalenie).

Wniosek rozpatrywany jest zgodnie z terminami określonymi w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) - nie później jednak niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Kto, będąc obywatelem polskim, przyjmuje bez zgody właściwego organu obowiązki wojskowe
w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 - art. 141 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553,
z późn. zm.)
.

Mapa serwisu