Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pobór, a profesjonalizacja armii

Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 5 sierpnia 2008r. „Program profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2008 – 2010” zawiera główne założenia uzawodowienia armii, sprowadzające się w swej istocie do zawieszenia obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej przez poborowych i przeszkolenia wojskowego przez absolwentów szkół wyższych oraz wprowadzenia kontraktowej zawodowej służby wojskowej.

Uzupełnienie stanu osobowego armii zawodowej (profesjonalnej) mają stanowić tzw. Narodowe Siły Rezerwowe utrzymywane na potrzeby reagowania kryzysowego i wzmacniania jednostek wojskowych w sytuacji ich użycia poza granicami państwa. Program przewiduje, iż pod koniec 2010 roku liczebność żołnierzy Sił Zbrojnych RP (łącznie żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz żołnierzy w Narodowych Siłach Rezerwy) wyniesie ok. 120 tys.

Nie rezygnuje się jednak z możliwości odwieszenia obowiązkowych rodzajów czynnej służby wojskowej w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Zakłada się jednak utrzymanie rejestracji przedpoborowych, jednakże bez udziału obywateli, wyłącznie w formie elektronicznej.

W miejsce dotychczasowego poboru rozumianego jako orzekanie o zdolności poborowych do czynnej służby wojskowej przez powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie oraz zakładanie dla tych osób ewidencji wojskowej przewiduje się wykreowanie tzw. „kwalifikacji wojskowej”.
Szczegółowe rozwiązania w zakresie „kwalifikacji wojskowej” wymagają jednak unormowania prawnego i będą wypracowywane podczas przygotowywania nowelizacji ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP.

Pobór, a powołanie i wcielenie do jednostek wojskowych to dwa odmienne pojęcia.

Osoby wezwane do poboru (do stawienia się przed powiatowymi i wojewódzkimi komisjami lekarskimi) nie będą powoływane do odbycia służby wojskowej. Zakłada się bowiem, iż po określeniu im przydatności do służby wojskowej (tzw. kategorii zdrowia) zostaną przeniesione do rezerwy (uregulowanie stosunku do służby wojskowej), a tylko i wyłącznie ochotnicy zostaną skierowani do służby w wybranych przez siebie jednostkach wojskowych.

Niezależnie od „profesjonalizacji armii” Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z delegacją art. 35 ust.5 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP zobowiązany jest do wydania rozporządzenia w sprawie przeprowadzania poboru w 2009 roku – stosowny projekt jest obecnie w trakcie procedury legislacyjnej.
 

Mapa serwisu