Patronaty - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Organizator przedsięwzięcia zainteresowany objęciem patronatu honorowego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz udziałem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w komitecie honorowym proszony jest o:

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) z siedzibą przy ul. Batorego 5, w Warszawie, kod pocztowy: 02-591.

Kontakt: ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

tel.: 222 500 112; fax (22) 601 39 88

MSWiA wyznaczył Inspektora Ochrony Danych; adres mailowy: iod@mswia.gov.pl.

Pani/Pana dane osobowe (np. podane w piśmie i „Formularzu…”) będą przetwarzane w celu rozpatrzenia prośby o objęcie patronatu honorowego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji/ Sekretarza/Podsekretarza Stanu w MSWiA oraz udziału Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji/ Sekretarza/Podsekretarza Stanu w MSWiA w komitecie honorowym oraz ewentualnego udziału w przedsięwzięciu, a w szczególności: wysyłania informacji i materiałów dotyczących przedsięwzięcia/wydarzenia.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody w „Formularzu…”.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz nie będę wykorzystywane w celu profilowania.

MSWiA nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wniesienia prośby o objęcie patronatem honorowym/udział w Komitecie Honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji//Sekretarza/Podsekretarza Stanu w MSWiA (ew. udziału w przedsięwzięciu) w zakresie objętym zgodą. Nie poddanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości procedowania sprawy o objęcie przedsięwzięcia patronatem honorowym/udziału w komitecie honorowym Ministra/Sekretarza/Podsekretarza Stanu w MSWiA.

Dodatkowe informacje nt. przyznawania patronatu honorowego/udziału w komitecie honorowym:

  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji obejmuje patronatem honorowym lub przyjmuje zaproszenie do komitetu honorowego przedsięwzięcia o tematyce bezpośrednio związanej z zakresem działania ministra właściwego do spraw wewnętrznych; administracji; wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych;
  • patronat honorowy lub udział w komitecie honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jest wyrazem poparcia i wyróżnienia działań podejmowanych w ramach danej inicjatywy;
  • decyzja Ministra w sprawie objęcia patronatem honorowym lub udziału w komitecie honorowym ma charakter uznaniowy;
  • Minister nie obejmuje patronatem honorowym lub nie bierze udziału w komitecie honorowym przedsięwzięć o charakterze komercyjnym;
  • Minister może odmówić objęcia patronatem honorowym lub udziału w komitecie honorowym bez podania przyczyny;
  • zgoda Ministra na objęcie patronatem honorowym lub udział w komitecie honorowym przedsięwzięcia nie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na użyczenie nazwy/logo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w materiałach promocyjnych i informacyjnych, związanych z realizacją przedsięwzięcia;
  • objęcie patronatem honorowym lub udział w komitecie honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, merytorycznego lub organizacyjnego oraz osobistego udziału Ministra w danym przedsięwzięciu;
  • w przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat honorowy lub udział w komitecie honorowym przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję lub na 1 rok;
  • Minister obejmuje patronatem honorowym przedsięwzięcia lub przyjmuje zaproszenie do udziału w komitecie honorowym, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach patronat obejmowany jest przez: Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – postępowanie analogiczne, jak w przypadku patronatu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Informacja o objęciu patronatem honorowym oraz o udziale Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu w MSWiA w komitecie honorowym zamieszczana jest na stronie internetowej: www.mswia.gov.pl w zakładce „Patronaty”.

 

Mapa serwisu