Staże w MSWiA - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Staże w MSWiA

Organizacja staży w MSWiA

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji organizuje staże dla bezrobotnych absolwentów uczelni wyższych zarejestrowanych w urzędach pracy właściwych ze względu na miejsce zamieszkania.

Staże finansowane są w całości przez urzędy pracy, które wypłacają stażystom stypendium.

Warunkiem ubiegania się o staż w MSWiA jest :

  1. posiadanie statusu osoby bezrobotnej,
  2. posiadanie środków (przez urząd pracy) na sfinansowanie stażu,
  3. możliwość skierowania przez urząd pracy osoby bezrobotnej na staż do MSWiA, jednakże bez gwarancji zatrudnienia po odbytym stażu (w MSWiA obowiązuje ustawa o służbie cywilnej, która nakłada obowiązek przeprowadzanie otwartych naborów na wolne stanowiska pracy).

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny 22 60-118-86.

Jednocześnie informuję, iż o przyjęciu na staż do Ministerstwa zgłaszającego się kandydata, decyduje dyrektor danej komórki organizacyjnej po przeprowadzonej kwalifikacji.

Przetwarzanie danych osobowych


. * Wymagane pole
. * Wymagane pole
. * Wymagane pole

Informacja o przetwarzaniu danych:
Administratorem danych osobowych jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą przy ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa, tel.: 222 500 112 fax (22) 601 39 88
• Z Inspektorem Ochrony Danych w Ministerstwie skontaktować się można poprzez adres e-mail: iod@mswia.gov.pl
• Dane osobowe kandydata na praktyki:

- są przetwarzane w celu realizacji rekrutacji do „Letniej Akademii MSWiA”, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności przepisami o ochronie danych osobowych, a także zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
- każdy kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i prawo do cofnięcia zgody, a także do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz do żądania ograniczenia ich przetwarzania,
- będą niszczone po upływie 1 miesiąca od zakończenia rekrutacji – w przypadku kandydatów, którzy zrezygnowali z udziału w rekrutacji lub nie znaleźli się w gronie osób wyłonionych przez komisję rekrutacyjną,
- podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie lub żądanie ograniczenia ich przetwarzania uniemożliwi wybór kandydata do odbycia praktyki w ramach „Letniej Akademii MSWiA”.

. * Wymagane pole

Mapa serwisu