Informacje paszportowe

Składanie wniosków paszportowych

  • wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się w dowolnym punkcie paszportowym na terenie kraju, a za granicą w placówce dyplomatyczno-konsularnej.

Adresy punktów paszportowych dostępne są na stronach internetowych urzędów wojewódzkich i konsulatów. 

  • wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście, z wyjątkiem następujących przypadków:
    • wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego
      z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza.

UWAGA:

Z obecności przy składaniu wniosków zwolnieni są małoletni, którzy nie ukończyli
5 roku życia.

  • wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską składają rodzice, a niepozostającej pod władzą rodzicielską składa opiekun ustanowiony przez sąd.

Mapa serwisu