Drugi paszport - Informacje paszportowe - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Informacje paszportowe

Drugi paszport

  • drugi paszport może być wydany w wyjątkowych sytuacjach dotyczących osoby występującej o paszport, w szczególności uzasadnionych: względami ochrony życia i zdrowia tej osoby; poważnymi trudnościami w prowadzeniu przez nią działalności humanitarnej; posiadaniem w paszporcie wiz lub pieczęci potwierdzających przekraczanie granicy państw lub pobyt na ich terytorium, co uniemożliwia lub znacznie utrudnia wjazd na terytorium innego państwa oraz względami bezpieczeństwa państwa;
  • zgodę na wydanie drugiego paszportu wydaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w formie decyzji administracyjnej;
  • postępowanie w sprawie wyrażenia zgody na wydanie drugiego paszportu wszczynane jest na indywidualne podanie osoby zainteresowanej otrzymaniem takiego dokumentu;
  • do podania należy załączyć dokumentację uprawdopodabniającą potrzebę posiadania drugiego paszportu;
  • postępowanie w sprawie drugiego paszportu prowadzone jest w terminach określonych przepisami KPA;
  • po otrzymaniu pozytywnej decyzji Ministra wniosek o wydanie drugiego paszportu można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w kraju, a za granicą do konsula;
  • decyzja jest ważna przez okres 3 miesięcy od daty jej wydania;
  • opłata za wydanie drugiego paszportu w kraju wynosi 280 zł; wysokość opłat za paszporty i paszporty tymczasowe wydawane za granicą przez konsulów jest uregulowana rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2237);
  • drugi paszport jest ważny 2 lata od daty wydania.

Mapa serwisu