Obowiązek meldunkowy

Zgłoszenie wyjazdu oraz powrotu

Wszystkie informacje na temat meldunku znajdziesz także na stronie obywatel.gov.pl

Skorzystaj ze strony:  www.obywatel.gov.pl

Obowiązek zgłoszenia wyjazdu poza granice Polski oraz powrotu dotyczy zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców

Zgłoszenia związane z opuszczeniem i powrotem do kraju obejmują:
   - zgłoszenie wyjazdu z Polski na stałe;

   - zgłoszenie wyjazdu czasowe tj. na okres dłuższy niż 6 miesięcy;

   - zgłoszenie powrotu z wyjazdu czasowego.

Zgłoszenia wyjazdu z zamiarem pobytu stałego lub zgłoszenia wyjazdu bez zamiaru pobytu stałego, na okres dłuższy niż 6 miesięcy dokonuje się na jednym formularzu „papierowym” lub elektronicznym zaznaczając odpowiednie pole odpowiadające charakterowi wyjazdu

Kto jest zobowiązany do dokonania zgłoszeń

1. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego pobytu.

Osoba, która wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu za granicą. Zgłoszenie takiego wyjazdu wywołuje automatyczny skutek w postaci wymeldowania z miejsca pobytu stałego i czasowego. Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu.

2. Zgłoszenie wyjazdu czasowego tj. na okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego, w związku z czym zgłoszenie takiego wyjazdu wywołuje automatyczny skutek w postaci wymeldowania z miejsca pobytu czasowego jeżeli osoba je posiada. Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu.

3. Zgłoszenie powrotu  z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy.

Osoba, która zgłosiła wcześniej wyjazd czasowy tj. na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Zgłoszenia powrotu dokonuje się najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia powrotu.

Gdzie i w jakiej formie można dokonać zgłoszenia.

Zgłoszeń można dokonać:

 • w formie „papierowej” na  formularzu ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ/NOTIFICATION OF LEAVING THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport.
 • w formie „papierowej” na formularzu ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY/NOTIFICATION OF RETURN TO THE REPUBLIC OF POLAND AFTER LEAVING FOR MORE THAN 6 MONTH w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport
 • w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem centralnej usługi zamieszczonej na platformie ePUAP pod adresem www.epuap.gov.pl lub na stronie www.obywatel.gov.pl przez wysłanie zgłoszenia do organu gminy właściwego ze względu na położenie nieruchomości.

Pouczenie:

 1. UWAGA!!! Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  uruchomiło  na platformie ePUAP2 www.ePUAP.gov.pl centralną  usługę, z użyciem której można załatwić w drodze elektronicznej sprawy związane ze zgłoszeniem wyjazdu oraz powrotu.
 2. W celu skorzystania z ww. usługi niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego na platformie ePUAP2, który służy do  potwierdzenia tożsamości oraz podpisywania przesyłanych do urzędu dokumentów.
 3. Profil Zaufany można założyć online. Instrukcja jego założenia znajduje się pod adresem https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany
 4. W celu zgłoszenia wyjazdu lub powrotu należy skorzystać z usługi pod adresem:

Zgłoszenie wyjazdu

https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zglos-wyjazd-za-granice#scenariusz-przez-internet

lub

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/ewidencja-ludnosci/zgloszenie-przez-obywatela-rzeczypospolitej-polskiej-lub-cudzoziemca-ktory-zameldowal-sie-na-2

Zgłoszenie powrotu

https://obywatel.gov.pl/wyjazd-za-granice/zglos-powrot-z-zagranicy#scenariusz-przez-internet

lub

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/ewidencja-ludnosci/zgloszenie-przez-obywatela-rzeczypospolitej-polskiej-lub-cudzoziemca-ktory-zameldowal-sie-na

 1. Administratorem platformy ePUAP2 jest Ministerstwo Cyfryzacji  www.gov.pl/cyfryzacja.

Kto moze dokonać zgłoszenia wyjazdu lub powrotu

 • osoba dokonująca zgłoszenia – osobiście
 • pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.) udzielonym przez wnioskodawcę na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu w organie gminy przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu
 • za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych (dzieci do 13 lat) lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (dzieci od 13 do 18 lat) zgłoszenia wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu
 • zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego również można dokonać przez pełnomocnika lub w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Wymagane dokumenty

1. Jeden z formularzy: zgłoszenie wyjazdu poza granice RP lub zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP, w zależności od rodzaju zgłaszanego zdarzenia

2. W przypadku dokonywania czynności w formie pisemnej – do wglądu dowód osobisty albo paszport.

3. w przypadku zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego należy posiadać Profil Zaufany na platformie ePUAP2, który pozwala na identyfikację tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia elektronicznego (nie trzeba wówczas przedstawiać dowodu osobistego ani paszportu).

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd gminy, właściwy ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje.

Termin i sposób załatwienia sprawy w organie

Niezwłocznie - w chwili przyjęcia przez organ gminy zgłoszenia. W przypadku wysłania zgłoszenia elektronicznego w dniu, w którym urząd nie pracuje (np. sobota) rejestracja nastąpi najszybciej jak to możliwe.

Opłaty

Czynności zgłoszenia wyjazdu i zgłoszenia powrotu są wolne od opłat.

Tryb odwoławczy

Brak, czynność materialno-techniczna

 

Mapa serwisu