Obowiązek meldunkowy

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego

Wszystkie informacje na temat meldunku znajdziesz także na stronie obywatel.gov.pl

Skorzystaj ze strony:  www.obywatel.gov.pl

Wymeldować można się podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie lub zgłaszając wyjazd za granicę na pobyt stały, co skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego albo wyjazd na okres dłuższy niż 6 miesięcy, bez zamiaru stałego pobytu za granicą – skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu czasowego.

Uwaga: jeżeli okres pobytu czasowego odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.

Wymeldowanie powinno nastąpić w sytuacji, kiedy osoba opuszcza dotychczasowe miejsce zameldowania. Obowiązek ten dotyczy tak obywateli polskich jak i cudzoziemców.

Kto jest zobowiązany do dokonania wymeldowania

 • osoba dokonująca wymeldowania – osobiście
 • za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych (dzieci do 13 lat) lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (dzieci od 13 do 18 lat) obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu
 • pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.) udzielonym przez wnioskodawcę na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu w organie gminy przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu
 • wymeldowania w formie dokumentu elektronicznego również można dokonać przez pełnomocnika lub w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Uwaga: zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej, bez konieczności wypełniania formularzy

Gdzie i w jakiej formie można dokonać wymeldowania

Wymeldować można się podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie lub zgłaszając wyjazd za granicę na pobyt stały, co skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego albo wyjazd na okres dłuższy niż 6 miesięcy, bez zamiaru stałego pobytu za granicą – skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu czasowego.

Wymeldowanie następuje wówczas na podstawie formularza:

lub

lub

Samego wymeldowania bez zameldowania w nowym miejscu można dokonać:

 • w formie pisemnej na formularzu:

ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO/NOTIFICATION OF A CHANGE OF PERMANENT RESIDENCE w organie gminy, właściwym ze względu na miejsce dotychczasowego pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca

lub

ZGŁOSZENIA WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO/ NOTIFICATION OF A CHANGE OF TEMPORARY RESIDENCE w organie gminy, właściwym ze względu na miejsce dotychczasowego pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca

 • w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem centralnej usługi zamieszczonej na platformie ePUAP pod adresem www.epuap.gov.pl lub na stronie www.obywatel.gov.pl, przez skierowanie zgłoszenia do organu gminy właściwego dla miejsca dotychczasowego pobytu.

Pouczenie:

 1. UWAGA!!! Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji  uruchomiło  na platformie ePUAP2 www.ePUAP.gov.pl centralną  usługę, z użyciem której można załatwić w drodze elektronicznej sprawy związane ze zgłoszeniem wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego;
 2. W celu skorzystania z ww. usługi niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego na platformie ePUAP2, który służy do  potwierdzenia tożsamości oraz podpisywania przesyłanych do urzędu dokumentów.
 3. Profil Zaufany można założyć online. Instrukcja jego założenia znajduje się pod adresem https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany
 4. W celu zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego należy skorzystać z usługi pod adresem:

Wymeldowanie z pobytu stałego:

https://obywatel.gov.pl/meldunek/wymelduj-sie-z-pobytu-stalego#scenariusz-przez-internet

lub

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/ewidencja-ludnosci/zgloszenie-przez-obywatela-rzeczypospolitej-polskiej-lub-cudzoziemca-wymeldowania-z-miejsca-2

Wymeldowanie z pobytu czasowego:

https://obywatel.gov.pl/meldunek/wymelduj-sie-z-pobytu-czasowego#scenariusz-przez-internet

lub

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/ewidencja-ludnosci/zgloszenie-przez-obywatela-rzeczypospolitej-polskiej-lub-cudzoziemca-wymeldowania-z-miejsca

i przesłać zgłoszenie elektroniczne do organu gminy właściwego ze względu na miejsce dotychczasowego pobytu.

 1. Administratorem platformy ePUAP2 jest Ministerstwo Cyfryzacji  www.gov.pl/cyfryzacja.

Termin i sposób załatwienia sprawy w organie

Na podstawie formularza zgłoszenia wymeldowania  - niezwłocznie - w chwili przyjęcia przez organ gminy zgłoszenia meldunkowego. W przypadku wysłania zgłoszenia elektronicznego w dniu, w którym urząd nie pracuje (np. sobota) rejestracja nastąpi najszybciej jak to możliwe.

Opłaty

Z tytułu wymeldowania nie jest pobierana żadna opłata

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej  i tryb odwoławczy

Wymagane dokumenty

 • organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się. Wniosek o wymeldowanie, zawierający dane osoby podlegającej wymeldowaniu, uzasadnienie
 • do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: wypis z księgi; wieczystej, umowa cywilno-prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu

Miejsce złożenia dokumentów

 • Urząd gminy na terenie której osoba, której dotyczy wniosek jest zameldowana.

Termin i sposób załatwienia

 • termin załatwienia sprawy - wydania decyzji administracyjnej – nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy; termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest takim przypadku zawiadomić stron o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia (art. 35, 36 Kodeksu postępowania administracyjnego)
 • załatwienie sprawy poprzez wydanie decyzji w sprawie wymeldowania osoby

Tryb odwoławczy

 • od decyzji wydanej przez organ ewidencji ludności stronom postępowania przysługuje prawo złożenia odwołania do właściwego wojewody, w terminie 14 dni od daty doręczenia tej decyzji
 • odwołanie składa się za pośrednictwem organu gminy, który wydał decyzję

Opłaty

Opłata w wysokości 10 zł za wydanie na wniosek decyzji administracyjnej w I instancji. Odwołanie zwolnione jest od opłaty skarbowej.

 

Mapa serwisu