Udostępnianie danych z rejestrów centralnych

Udostępnianie danych. Wiadomości ogólne


Kto udostępnia dane?

Dane z rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców udostępniają organy gmin prowadzące te rejestry. Wnioski o dane jednostkowe należy kierować do organu gminy właściwego ze względu na ostatni znany adres zameldowania osoby poszukiwanej.

Dane z rejestru PESEL udostępnia:

 • minister właściwy do spraw informatyzacji - udostępnianie danych w trybie pełnej teletransmisji danych, w trybie weryfikacji oraz w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej. Wnioski należy kierować do Departamentu Utrzymania i Rozwoju Sieci Ministerstwa Cyfryzacji, na adres: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: https://mc.gov.pl,
 • minister właściwy do spraw wewnętrznych - udostępnianie danych jednostkowych w trybie wnioskowym. Wnioski należy kierować do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA,  na adres: ul. Smyczkowa 10, 02-678 Warszawa. Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem internetowym: www.cpd.mswia.gov.pl/udostepnianie;

Dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają:

 • organy gmin - w trybie wnioskowym. Udostępnianie danych z RDO jest odmiejscowione, a zatem wniosek w tej sprawie można złożyć w dowolnym organie gminy;
 • minister właściwy do spraw informatyzacji - w trybie pełnej i ograniczonej teletransmisji. Wnioski w tej sprawie należy kierować do Departamentu Departamentu Utrzymania i Rozwoju Sieci Ministerstwa Cyfryzacji, na adres: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: https://mc.gov.pl

Tryby udostępniania danych

 • Tryb wnioskowy

Istota trybu wnioskowego polega na możliwości skierowania zapytania do organu prowadzącego rejestr o udostępnienie danych osoby poszukiwanej. Zapytanie powinno mieć postać sformalizowanego wniosku i może zostać złożone zarówno w tradycyjnej formie pisemnej, jak również w formie dokumentu elektronicznego. Korzystając z drugiej możliwości należy jednak pamiętać o uwierzytelnieniu pisma na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 z późn. zm.), tj. za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu.

Złożony wniosek podlega ocenie organu udostępniającego, który po sprawdzeniu jego kompletności, bada uprawnienie Wnioskodawcy do uzyskania żądanego zakresu danych. Jeżeli wynik sprawdzenia będzie pozytywny, dane podlegają udostępnieniu. W przeciwnym razie wydawana jest decyzja odmowna, która podlega zaskarżeniu.

Odpowiedź organu, podobnie jak zapytanie, może zostać udzielona zarówno w formie pisemnej, jak i w formie dokumentu elektronicznego. Decydujące w tym zakresie pozostaje żądanie Wnioskodawcy.

Szerzej o udostępnianiu danych w trybie wnioskowym z rejestru PESEL

Szerzej o udostępnianiu danych z rejestru PESEL w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej

Szerzej o udostępnianiu danych w trybie wnioskowym z Rejestru Dowodów Osobistych

 

UWAGA !!!

Od dnia 1 stycznia 2016 r. udostępnianie danych z rejestru PESEL w trybie pełnej teletransmisji danych, w trybie weryfikacji oraz w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej realizuje minister właściwy do spraw informatyzacji.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie pełnej oraz ograniczonej teletransmisji danych realizuje minister właściwy do spraw informatyzacji.

 

 • Tryb weryfikacji (ograniczonej teletransmisji)

Istotą trybu weryfikacji (ograniczonej teletransmisji) jest możliwość skierowania zapytania on-line do rejestru, czy posiadany przez Pytającego zakres danych o osobie trzeciej jest aktualny i prawidłowy. W odpowiedzi, rejestr generuje automatyczną odpowiedź, że dane zawarte w zapytaniu są zgodne lub niezgodne z jego zawartością. Podkreślić przy tym należy, że w przypadku niezgodności, poprawne dane nie są udostępniane. Jest to jedynie sygnał dla Pytającego, że tożsamość osoby sprawdzanej może nie być prawdziwa.

Usługa weryfikacji skierowana jest zarówno do podmiotów prywatnych, których specyfika prowadzonej działalności wymaga potwierdzenia tożsamości kontrahenta, jak również do podmiotów publicznych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań ustawowych. Podstawą do korzystania z trybu weryfikacji jest uzyskanie pozytywnej decyzji Ministra Cyfryzacji, która wydawana jest po uprzednim sprawdzeniu spełnienia przez Wnioskodawcę warunków formalno – prawnych oraz technicznych.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: https://mc.gov.pl

Szerzej o udostępnianiu danych w trybie weryfikacji z rejestru PESEL

Szerzej o udostępnianiu danych w trybie weryfikacji z Rejestru Dowodów Osobistych

 

 • Tryb pełnej teletransmisji

Istotą trybu pełnej teletransmisji jest możliwość skierowania zapytania on – line do rejestru i zwrotne uzyskanie odpowiedzi zawierającej dane osoby poszukiwanej. Wskazany tryb nie daje podstaw do zapisania uzyskanej odpowiedzi w prowadzonym rejestrze zewnętrznym. Takie uprawnienie musi wynikać z przepisu szczególnego. Z uwagi na szeroki zakres uprawnień, jaki wynika z trybu pełnej teletransmisji, jak również zasady ochrony danych osobowych, taka możliwość została zastrzeżona wyłącznie dla podmiotów publicznych, którym dostęp do danych z rejestru tą drogą jest niezbędny do realizacji ustawowych zadań własnych.

Podstawą do korzystania z trybu pełnej teletransmisji jest uzyskanie pozytywnej decyzji Ministra Cyfryzacji, która wydawana jest po uprzednim sprawdzeniu spełnienia przez Wnioskodawcę warunków formalno-prawnych oraz technicznych.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: https://mc.gov.pl

Szerzej o udostępnianiu danych w trybie pełnej teletransmisji z rejestru PESEL

Szerzej o udostępnianiu danych w trybie pełnej teletransmisji z Rejestru Dowodów Osobistych

 

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 2281);
 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn. - Dz. U. z 2017 r., poz. 657);
 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jedn. - Dz.U. z 2016 r., poz. 391 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (tekst jedn. - Dz. U. z 2015 r., poz. 1388);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (tekst jedn. - Dz. U. z 2016 r., poz. 836);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (tekst jedn. - Dz. U. z 2016 r., poz. 319);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (tekst jedn. - Dz. U. z 2015 r., poz. 1604);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2011 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL w drodze weryfikacji danych (tekst jedn. – Dz. U. z 2015 r., poz. 1200);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych (tekst jedn. - Dz. U. z 2015 r., poz. 1604).

 

Mapa serwisu