Udostępnianie danych z rejestrów centralnych

Udostępnianie danych z rejestru PESEL

Informacje o danych własnych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL, przysługuje prawo do bezpłatnego i stałego wglądu on-line do danych Jej dotyczących. Usługa pozwalająca na realizację tego uprawnienia jest dostępna na stronie internetowej www.obywatel.gov.pl w zakładce Dokumenty i dane osobowe/Sprawdź swoje dane w rejestrze PESEL (on-line). Jej uruchomienie i w konsekwencji sprawdzenie danych własnych wymaga jednak uprzedniego potwierdzenia tożsamości Pytającego, za pomocą profilu zaufanego ePUAP. Odpowiedź uzyskana w wyniku skorzystania z usługi nie stanowi dokumentu urzędowego, lecz daje Pytającemu możliwość sprawdzenia poprawności  i kompletności zgromadzonych w rejestrze PESEL danych dotyczących Jego osoby. W przypadku stwierdzenia niezgodności, wniosek o ich usunięcie, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, można złożyć do wybranego organu gminy.*

*Podstawa prawna: art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn. - Dz. U. z 2017 r., poz. 657).

Link do usługi 

 

Każda osoba, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL może wystąpić do ministra właściwego do spraw informatyzacji z wnioskiem o wydanie zaświadczenia zawierającego pełny odpis przetwarzanych danych. Wniosek o zaświadczenie należy skierować do Departamentu Utrzymania i Rozwoju Sieci Ministerstwa Cyfryzacji, na adres: ul.  Królewska 27, 00-060 Warszawa. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: https://mc.gov.pl

 

Informacje o danych osoby trzeciej

Kto może złożyć wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL?

Podmioty, którym żądane dane są niezbędne do realizacji ustawowych zadań własnych. O dane jednostkowe mogą się ubiegać:

 • organy administracji publicznej,
 • sądy,
 • prokuratura,
 • Policja,
 • Straż Graniczna,
 • Służba Więzienna,
 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Służba Wywiadu Wojskowego,
 • Służba Celno-Skarbowa,
 • Żandarmeria Wojskowa,
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Agencja Wywiadu,
 • Biuro Ochrony Rządu,
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne,
 • Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
 • organy wyborcze,
 • straże gminne /miejskie/,
 • komornicy sądowi – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
 • państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,
 • Polski Czerwony Krzyż – w zakresie danych osób poszukiwanych.

Udostępnianie danych na rzecz ww. podmiotów następuje nieodpłatnie.

 • Podmioty, które:

- wykażą w tym interes prawny.

Wykazanie interesu prawnego oznacza ustalenie przepisu prawa powszechnie obowiązującego, przyznającego Wnioskodawcy konkretną korzyść oraz udokumentowanie stanu faktycznego, który stanowi podstawę do jego zastosowania. Interes prawny musi być interesem "własnym", "osobistym", "indywidualnym" danego podmiotu i mieć charakter "realny", to jest istnieć aktualnie, a nie hipotetycznie, i pozostawać w bezpośrednim związku z uzasadnieniem złożonego wniosku;

- wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą.

Interes faktyczny, w odróżnieniu od prawnego, to stan, w którym podmiot jest wprawdzie bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, nie może jednak tego zainteresowania poprzeć przepisami prawa powszechnie obowiązującego, mającymi stanowić podstawę skutecznego żądania stosownych czynności organu administracji. Aby ustalić, czy poszukiwany wyraża zgodę na udostępnienie danych, organ kieruje do niego wystąpienie zawierające:

  - imię i nazwisko lub nazwę Wnioskodawcy,

  - zakres żądanych danych jednostkowych,

  - informację o wskazanym przez Wnioskodawcę celu, dla którego udostępnione dane zostaną wykorzystane,

  - termin, w którym osoba, do której wystąpiono, powinna udzielić odpowiedzi wraz ze wskazaniem, że jego niedotrzymanie skutkować będzie odmową udzielenia zgody na udostępnienie jej danych jednostkowych,

   - pouczenie, że zgoda na udostępnienie danych musi być udzielona na piśmie opatrzonym własnoręcznym podpisem osoby, do której wystąpiono.

Tylko pozytywna odpowiedź na wystąpienie organu spowoduje udostępnienie wnioskowanych danych.

Udostępnianie danych ww. podmiotom następuje odpłatnie, z wyjątkiem przypadku, gdy dane są niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.


Jak złożyć wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL?

Wniosek o udostępnienie danych osoby trzeciej można złożyć w formie pisemnej i elektronicznej.

Wybierając pierwszą możliwość wniosek należy kierować na adres:


Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA
Wydział Udostępniania Danych
ul. Smyczkowa 10
02-678 Warszawa

Wnioski kierowane w formie dokumentu elektronicznego należy złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA dedykowanej poszczególnemu Wnioskodawcy. Poniżej zostały umieszone adresy skrzynek z podziałem na grupy podmiotów wnioskujących.
    

Nazwa Podmiotu

Adres Skrzynki

Banki

/CPD_MSW/Banki

Kancelarie Prawne

/CPD_MSW/KancelariePrawne

Osoby Fizyczne

/CPD_MSW/OsobyFizyczne

Ubezpieczalnie

/CPD_MSW/Ubezpieczalnie

Spółki

/CPD_MSW/Spolki

Zlecenia Zagraniczne

/CPD_MSW/ZleceniaZagraniczne

Sądy

/CPD_MSW/Sady

Prokuratura/IPN

/CPD_MSW/ProkuraturaIPN

Urzędy

/CPD_MSW/Urzedy

ZUS/KRUS

/CPD_MSW/ZusKrus

Policja

/CPD_MSW/Policja

Wojsko

/CPD_MSW/Wojsko

Kancelarie Komornicze

/CPD_MSW/KancelarieKomornicze

Pisma ogólne do CPD

/CPD_MSW/SkrytkaESP

Wniosek składany do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w formie dokumentu elektronicznego wymaga uwierzytelnienia na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. – Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 z późn. zm.), tj. poprzez jego opatrzenie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP.

Informujemy, iż istnieje możliwość skutecznego złożenia wniosku za pośrednictwem e-usługi: pismo ogólne do podmiotu publicznego.

Dokumenty w formie elektroniczne (np. pełnomocnictwo, zeskanowany wniosek) muszą być podpisane ważnym cyfrowym podpisem kwalifikowanym w formacie Xades.

Akceptowalne formaty elektronicznych załączników to:

 • DOC, DOXC, ODT
 • JPG
 • PDF
 • Pliki skompresowane np. ZIP, RAR

Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i ochrony danych, dokumenty zawierające wszelkiego rodzaju oprogramowanie złośliwe, nie będą obsługiwane.

UWAGA: W przypadku wystąpienia problemów z poprawnym wyświetlaniem formularza, należy zapoznać się z instrukcją konfiguracji przeglądarki, której szczegółowa instrukcja znajduje się poniżej.

Instrukcja użytkownika ePUAP

lub skontaktować się ze wsparciem użytkowników platformy ePUAP:

WSPARCIE UŻYTKOWNIKÓW ePUAP:
Za realizację usługi ePUAP odpowiada Centralny Ośrodek Informatyki

Zgłoszenie problemu z działaniem usług ePUAP można dokonać:

 • za pomocą formularza kontaktowego (link: https://epuap.gov.pl/wps/portal/zadaj-pytanie);
 • telefonicznie pod numerem: + 48 (42) 253 54 50 czynnym w dniu robocze w godzinach:

7.00-18.00;

 

Zgłoszenia wysyłane drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na adres e-mail: epuap-pomoc@coi.gov.pl powinny zawierać minimum informacji umożliwiających sprawną obsługę, w szczególności dane kontaktowe oraz opisanie zaistniałego problemu.

 

Jakie dokumenty należy złożyć w celu uzyskania danych z rejestru PESEL ?

 

    1. Wypełniony wniosek o udostępnienie danych – wzory do ściągnięcia poniżej:

 

UWAGA ! Istotne jest, aby w części II wniosku („Dane osoby, której wniosek dotyczy”), poza imieniem i nazwiskiem osoby poszukiwanej, w celu Jej identyfikacji wskazać jak najszerszy zakres posiadanych informacji np.  imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego. Zwiększa to szansę na Jej właściwą identyfikację w rejestrze.
Wniosek należy czytelnie podpisać.

2. Dowód dokonania opłaty (jeżeli Wnioskodawca jest obowiązany do jej uiszczenia).
Opłata za udostępnienie danych jednostkowych wynosi 31 zł. Opłatę wnosi się na rachunek Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: ul. Smyczkowa 10, 02-678 Warszawa, Narodowy Bank Polski O/O Warszawa nr 24 1010 1010 0030 3022 3100 0000;

UWAGA ! Przez dane jednostkowe należy rozumieć nie tylko informacje o jednej osobie, lecz również informacje o imionach i nazwiskach wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

3. Dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie (jeżeli Wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika). Opłata skarbowa w wysokości 17 zł powinna zostać uiszczona w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy, konto Bank Handlowy S.A. 18 1030 1508 0000 0005 5002 3113

UWAGA ! Dowodem elektronicznego dokonania opłaty jest potwierdzenie dokonania przelewu, a nie dyspozycja przelewu.

4. Dokumenty potwierdzające interes prawny w uzyskaniu danych (jeżeli stanowi to podstawę wystąpienia).
Przykłady dokumentów potwierdzających interes prawny: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych (np. kopie umów, wezwań do zapłaty wraz z potwierdzeniem ich nadania do adresata lub ze zwrotkami potwierdzającymi bezskuteczność próby ich doręczenia, faktur, wyroków sądowych itp.).

Jaką uzyskam odpowiedź?

Efektem przeprowadzonego postępowania jest udostępnienie wnioskowanych danych, bądź decyzja administracyjna Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy udostępnienia danych jednostkowych z rejestru PESEL.

UWAGA ! Dane jednostkowe udostępnione na podstawie wniosku nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.

Gdzie uzyskam pomoc?

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

 • (022) 60 17 911 - jeżeli wnioskodawcą jest bank;
 • (022) 60 17 905 - jeżeli wnioskodawcą jest spółka;
 • (022) 60 17 900 - jeżeli wnioskodawcą jest przedsiębiorstwo energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociągowe lub firma ubezpieczeniowa;
 • (022) 60 17 901 - jeżeli wnioskodawcą jest osoba fizyczna lub podmiot zagraniczny;
 • (022) 60 17 902 - jeżeli wnioskodawcą jest kancelaria prawna;
 • (022) 60 17 910 - jeżeli wnioskodawcą jest podmiot uprawniony do otrzymywania danych nieodpłatnie.

Adres email: wud@cpd.msw.gov.pl

Skargi i wnioski

Skargi oraz wnioski dotyczące działania Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie udostępnienia danych z rejestru PESEL należy kierować do Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSWiA na adres: ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa.

Skargi dotyczące dyrektora Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie udostępnienia danych z rejestru PESEL należy kierować do Wydziału Skarg, Wniosków i Petycji Biura Ministra MSWiA na adres: ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa.


Udostępnianie danych w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej

Od dnia 1 stycznia 2016 r. udostępnianie danych w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej realizuje minister właściwy do spraw informatyzacji. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji:  www.mc.gov.pl

Uwzględniając wagę kontaktu z respondentem dla rozwoju programów naukowych, przewidziana została możliwość udostępniania danych z rejestru PESEL w celach badawczych, statystycznych oraz badania opinii publicznej.

Pozyskiwanie danych tą drogą jest odmianą trybu wnioskowego, z zastrzeżeniem, że zapytanie do organu powinno zawierać:

 • precyzyjnie określone parametry dotyczące przygotowania próby losowej tj. zakres terytorialny, zakres wiekowy, płeć,
 • ramy i zakres badania (w razie możliwości poparte stosowną dokumentacją),
 • oświadczenie o anonimizacji, wskazujące, że po zakończeniu badania dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą.

Udostępnianie danych w celach badawczych, statystycznych lub badania opinii publicznej jest odpłatne. Koszty opracowania próby losowej są przygotowywane indywidualnie dla każdego wystąpienia, w oparciu o wzór przewidziany przepisami prawa. Wskaźnikami, które mają istotny wpływ na wysokość opłaty, są np. czas trwania prac projektowych, czas opracowania dokumentacji programowej, czas trwania prac analitycznych, czas wyboru podzbioru i przetwarzania wnioskowanych danych, czy też czas wykonania tablicy statystycznej. Przed ostateczną realizacją wystąpienia, szacunkowe koszty jego opracowania są przekazywane Wnioskodawcy i dopiero po ich akceptacji, zbiór jest opracowywany. Opłatę za udostępnienie danych należy uiścić w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty na wskazany rachunek bankowy organu, zaś dowód wpłaty należy przekazać do organu udostępniającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. wezwania.


Tryb pełnej teletransmisji danych

Od dnia 1 stycznia 2016 r. wnioski o uzyskanie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze PESEL w trybie pełnej teletransmisji realizuje minister właściwy do spraw informatyzacji. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji:  www.mc.gov.pl

Kto może złożyć wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych?

 

Tryb teletransmisji został zastrzeżony wyłącznie dla podmiotów, którym dostęp do danych zgromadzonych w rejestrze PESEL tą drogą jest niezbędny do realizacji ustawowych zadań własnych. O prawo dostępu on-line do rejestru mogą się ubiegać:

 • organy administracji publicznej,
 • sądy,
 • prokuratura,
 • Policja,
 • Straż Graniczna,
 • Służba Więzienna,
 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Służba Wywiadu Wojskowego,
 • Służba Celno-Skarbowa,
 • Żandarmeria Wojskowa,
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Agencja Wywiadu,
 • Biuro Ochrony Rządu,
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne,
 • Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
 • organy wyborcze,
 • straże gminne /miejskie/,
 • komornicy sądowi – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
 • państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,
 • Polski Czerwony Krzyż – w zakresie danych osób poszukiwanych.

Jak zainicjować postępowanie?

Uzyskanie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze PESEL w trybie pełnej teletransmisji uzależnione jest od złożenia formalnego wniosku w tej sprawie.

 

Udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych (tryb weryfikacji)

Od dnia 1 stycznia 2016 r. powyższe zadanie realizowane jest przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji: www.mc.gov.pl

Kto może złożyć wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL?

Określenie katalogu podmiotów uprawnionych do uzyskania usługi weryfikacji z rejestru PESEL zależy od jej rodzaju. Inaczej bowiem kształtuje się katalog Wnioskodawców w odniesieniu do weryfikacji pełnej, pozwalającej potwierdzić poprawność każdej danej zawartej w rejestrze PESEL, inaczej zaś w przypadku weryfikacji ograniczonej, zezwalającej na porównanie z rejestrem wyłącznie danych adresowych.
Prawo do pełnej weryfikacji przysługuje podmiotom, którym dostęp do danych zgromadzonych w rejestrze PESEL tą drogą jest niezbędny do realizacji ustawowych zadań własnych. O prawo dostępu on-line do rejestru mogą się ubiegać:

 • organy administracji publicznej,
 • sądy,
 • prokuratura,
 • Policja,
 • Straż Graniczna,
 • Służba Więzienna,
 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego,
 • Służba Wywiadu Wojskowego,
 • Służba Celno-Skarbowa,
 • Żandarmeria Wojskowa,
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Agencja Wywiadu,
 • Biuro Ochrony Rządu,
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne,
 • Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
 • organy wyborcze,
 • straże gminne /miejskie/,
 • komornicy sądowi – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
 • państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,
 • Polski Czerwony Krzyż – w zakresie danych osób poszukiwanych.

Prawo do weryfikacji adresu przysługuje natomiast podmiotom, które wykażą w tym interes prawny tj. których specyfika działalności wymaga bieżącego potwierdzania tożsamości swoich kontrahentów.

Jak zainicjować postępowanie?

Uzyskanie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze PESEL w trybie weryfikacji uzależnione jest od złożenia formalnego wniosku w tej sprawie.

 

 

Mapa serwisu