Udostępnianie danych z rejestrów centralnych

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych

 

Informacje o danych własnych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane w Rejestrze Dowodów Osobistych, przysługuje prawo do bezpłatnego i stałego wglądu on-line do danych Jej dotyczących. Usługa pozwalająca na realizację tego uprawnienia jest dostępna na stronie internetowej www.obywatel.gov.pl w zakładce Dokumenty i dane osobowe/Sprawdź swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych (on-line). Jej uruchomienie i w konsekwencji sprawdzenie danych własnych wymaga jednak uprzedniego potwierdzenia tożsamości Pytającego, za pomocą profilu zaufanego ePUAP. Odpowiedź uzyskana w wyniku skorzystania z usługi nie stanowi dokumentu urzędowego, lecz daje Pytającemu możliwość sprawdzenia poprawności  i kompletności zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych danych dotyczących Jego osoby. W przypadku stwierdzenia niezgodności, wniosek o ich usunięcie, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, można złożyć do wybranego organu gminy.*

*Podstawa prawna: art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jedn. - Dz.U. z 2016 r., poz. 391 z późn. zm.)

 

Każda osoba, której dane są przetwarzane w Rejestrze Dowodów Osobistych, może wystąpić do organu gminy o wydanie zaświadczenia o danych własnych.

Wniosek o zaświadczenie można złożyć w wybranym, dowolnym organie gminy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego. W razie skorzystania z drugiej możliwości należy pamiętać o uwierzytelnieniu pisma na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. - Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 z późn. zm.), tj. za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub przez zastosowanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem.

Wniosek o wydanie zaświadczenia nie jest sformalizowany, zatem wystarczy, aby zawierał:

 • wskazanie osoby, od której pochodzi. Zasadne jest przy tym, aby poza imieniem i nazwiskiem, wniosek uwzględniał również numer PESEL Wnioskodawcy, gdyż daje to pewność właściwej identyfikacji Pytającego w rejestrze i umożliwia wydanie zaświadczenia bez uprzedniego wzywania o dodatkowe dane;
 • adres Wnioskodawcy;
 • zakres danych, jakie zaświadczenie powinno zawierać (zaświadczenie może stanowić pełny odpis przetworzonych danych Wnioskodawcy, bądź zawierać jedynie kilka żądanych informacji)

Do wniosku o wydanie zaświadczenia z Rejestru Dowodów Osobistych należy dołączyć dowód dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, uiszczonej w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek.

W wyniku złożonego wniosku, organ wydaje zaświadczenie, które może mieć formę wydruku z systemu teleinformatycznego. Zaświadczenie, w zależności od żądania Wnioskodawcy, można przekazać bądź w formie pisemnej, bądź w formie dokumentu elektronicznego.

Podstawa prawna: art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jedn. - Dz.U. z 2016 r., poz. 391 z późn. zm.)

 

Informacje o danych osoby trzeciej

Kto może złożyć wniosek o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych?

Podmioty, którym żądane dane są niezbędne do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych. O dane jednostkowe mogą się ubiegać:

 • organy prokuratury;
 • organy Policji;
 • Komendant Główny Straży Granicznej;
 • Szef Służby Wywiadu Wojskowego;
 • Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
 • organy Krajowej Administracji Skarbowej,
 • Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;
 • Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 • Szef Agencji Wywiadu;
 • Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
 • Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
 • minister właściwy do spraw finansów publicznych;
 • organy informacji finansowej;
 • sądy.

Inne podmioty, jeżeli:

 • wykażą w tym interes prawny.

Interes prawny w udostępnianiu danych z RDO może wynikać:

- z realizacji zadań ustawowych określonych w przepisach szczególnych,

- z przepisu prawa powszechnie obowiązującego, przyznającego Wnioskodawcy konkretną korzyść. W tej sytuacji konieczne jest udokumentowanie stanu faktycznego, który stanowi podstawę do jego zastosowania. Interes prawny musi być interesem "własnym", "osobistym", "indywidualnym" danego podmiotu i mieć charakter "realny", to jest istnieć aktualnie, a nie hipotetycznie, i pozostawać w bezpośrednim związku z uzasadnieniem złożonego wniosku;

 • wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą.

Interes faktyczny, w odróżnieniu od interesu prawnego, to stan, w którym podmiot jest wprawdzie bezpośrednio zainteresowany rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, nie może jednak tego zainteresowania poprzeć przepisami prawa powszechnie obowiązującego, mającymi stanowić podstawę skutecznego żądania stosownych czynności organu administracji.

Aby ustalić, czy poszukiwany wyraża zgodę na udostępnienie danych, organ kieruje do niego wystąpienie zawierające:

- imię i nazwisko lub nazwę Wnioskodawcy,

- zakres żądanych danych jednostkowych,

- informację o wskazanym przez Wnioskodawcę celu, dla którego udostępnione dane zostaną wykorzystane,

- termin, w którym osoba, do której wystąpiono, powinna udzielić odpowiedzi wraz ze wskazaniem, że jego niedotrzymanie skutkować będzie odmową udzielenia zgody na udostępnienie jej danych jednostkowych,

- pouczenie, że zgoda na udostępnienie danych musi być udzielona na piśmie opatrzonym własnoręcznym podpisem osoby, do której wystąpiono.

   Tylko pozytywna odpowiedź na wystąpienie organu, spowoduje udostępnienie wnioskowanych danych.

Udostępnianie danych podmiotom, które realizują na podstawie ustaw szczególnych własne zadania publiczne, następuje nieodpłatnie. Pozostałym podmiotom dane udostępnia się odpłatnie.

 

             Jak złożyć wniosek o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych?

Wniosek o udostępnienie danych osoby trzeciej można złożyć zarówno w formie pisemnej, jak również w formie elektronicznej.

W razie skorzystania z drugiej możliwości należy pamiętać o uwierzytelnieniu pisma na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. - Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 z późn. zm.), tj. za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub przez zastosowanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem.

             Jakie dokumenty należy złożyć w celu uzyskania danych?

             1. Wypełniony wniosek o udostępnienie danych – wzory do ściągnięcia poniżej:

 

UWAGA! Istotne jest, aby w części II wniosku („Dane osoby, której wniosek dotyczy”), poza imieniem i nazwiskiem osoby poszukiwanej, w celu Jej identyfikacji wskazać jak najszerszy zakres posiadanych informacji np.  imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, serię i numer aktualnego lub poprzedniego dowodu osobistego. Zwiększa to szansę na Jej właściwą identyfikację w rejestrze.

2. Dowód dokonania opłaty (jeżeli Wnioskodawca jest obowiązany do jej uiszczenia).

Opłata za udostępnienie danych jednostkowych wynosi 31 zł. Opłatę wnosi się na rachunek organu udostępniającego dane.

UWAGA! W trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby.

3. Dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie (jeżeli Wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika).

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł powinna zostać uiszczona w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek.

4. Dokumenty potwierdzające interes prawny w uzyskaniu danych (jeżeli stanowi to podstawę wystąpienia).

Przykłady dokumentów potwierdzających interes prawny: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia dłużnika do wybranego biura informacji gospodarczej.

 

Jaką uzyskam odpowiedź?

Efektem przeprowadzonego postępowania jest udostępnienie wnioskowanych danych, bądź decyzja administracyjna w przedmiocie odmowy udostępnienia danych jednostkowych z Rejestru Dowodów Osobistych.

UWAGA ! Dane jednostkowe udostępnione na podstawie wniosku nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.

 

Od dnia 1 stycznia 2016 r. powyższe zadanie realizowane jest przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji: https://mc.gov.pl

 

Kto może złożyć wniosek o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych za pomocą urządzeń teletransmisji danych?

Tryb pełnej teletransmisji został zastrzeżony wyłącznie dla podmiotów, którym dostęp do danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych tą drogą jest niezbędny do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych. O prawo dostępu on-line do rejestru mogą się ubiegać:

 • organy prokuratury;
 • organy Policji;
 • Komendant Główny Straży Granicznej;
 • Szef Służby Wywiadu Wojskowego;
 • Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
 • Organy Krajowej Administracji Skarbowej;
 • Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;
 • Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 • Szef Agencji Wywiadu;
 • Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
 • Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
 • minister właściwy do spraw finansów publicznych;
 • organy informacji finansowej.

Udostępnianie danych na rzecz ww. podmiotów następuje nieodpłatnie.

Jak zainicjować postępowanie?

Uzyskanie dostępu do danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych w trybie pełnej teletransmisji uzależnione jest od złożenia formalnego wniosku w tej sprawie.

Wzory wniosków:

Wniosek o dostęp może zostać złożony:

 • w formie pisemnej na adres: Departament Utrzymania i Rozwoju Sieci Ministerstwa Cyfryzacji, ul.  Królewska 27, 00-060 Warszawa, więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji: www.mc.gov.pl
 • w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. - Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 z późn. zm.).

 

 

Od dnia 1 stycznia 2016 r. powyższe zadanie realizowane jest przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej na stronie Ministerstwa Cyfryzacjihttps://mc.gov.pl

W trybie ograniczonej teletransmisji danych, Wnioskodawca może porównać on-line z Rejestrem Dowodów Osobistych istnienie, bądź nieistnienie ważnego dowodu osobistego zawierającego określony zakres danych.

 

Kto może złożyć wniosek o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych?

Podmioty, którym możliwość weryfikacji danych dowodowych z RDO jest niezbędna do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych. O prawo do weryfikacji on-line do rejestru mogą się ubiegać:

 • organy prokuratury;
 • organy Policji;
 • Komendant Główny Straży Granicznej;
 • Szef Służby Wywiadu Wojskowego;
 • Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
 • organy Krajowej Administracji Skarbowej,
 • Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;
 • Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 • Szef Agencji Wywiadu;
 • Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
 • Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;
 • minister właściwy do spraw finansów publicznych;
 • organy informacji finansowej.

Inne podmioty, jeżeli wykażą w tym interes prawny, wynikający ze specyfiki lub zakresu wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności.

Jak zainicjować postępowanie?

Uzyskanie dostępu do danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji uzależnione jest od złożenia formalnego wniosku w tej sprawie.

Wzory wniosków:

Wniosek o dostęp może zostać złożony:

 • w formie pisemnej na adres: Departament Utrzymania i Rozwoju Sieci Ministerstwa Cyfryzacji, ul.  Królewska 27, 00-060 Warszawa, więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji: www.mc.gov.pl
 • w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. - Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 z późn. zm.).

Wykaz unieważnionych dowodów osobistych

 • Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do wykazu unieważnionych dowodów osobistych, zawierającego serie i numery unieważnionych dokumentów oraz serie i numery błędnie spersonalizowanych lub utraconych blankietów dowodów osobistych. Usługa pozwalająca na realizację tego uprawnienia jest dostępna na stronie internetowej www.obywatel.gov.pl. W zakładce Dokumenty i dane osobowe / Sprawdź, czy dowód jest unieważniony. Jej uruchomienie i w konsekwencji sprawdzenie danych dotyczących unieważnionych dowodów osobistych wymaga jednak uprzedniego potwierdzenia tożsamości Pytającego, za pomocą profilu zaufanego ePUAP oraz wskazania serii i numeru sprawdzanego dowodu osobistego.
 • Dostęp do wykazu jest rejestrowany i nieodpłatny.
 • Link do usługi

 

 


Mapa serwisu