Projekty europejskie

Proces Praski i Inicjatywa Celowa

Proces Praski, w którym uczestniczy obecnie 50 państw (Unia Europejska/Schengen, Partnerstwo Wschodnie, Bałkany Zachodnie, Azja Centralna, Rosja i Turcja), uznawany jest w Unii Europejskiej – wraz z Partnerstwem Wschodnim – za główne pole unijnej współpracy w dziedzinie migracji w kierunkach wschodnim i południowo-wschodnim. Od grudnia 2010 r. rolę lidera Procesu Praskiego pełni Polska. Na realizację zadań wynikających z Planu Działania w ramach Inicjatywy Celowej Procesu Praskiego Komisja Europejska przeznaczyła 3,6 mln euro.

W dniu 2 sierpnia 2012 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podpisało z Komisją Europejską umowę na realizację zadań związanych z implementacją Inicjatywy Celowej Procesu Praskiego, czyli projektu „Wsparcie implementacji Procesu Praskiego i jego Planu Działania”. Jego realizacja potrwa trzy i pół roku.

Głównym celem projektu realizowanego przez Polskę przy współpracy z Niemcami, Republiką Czeską, Rumunią, Słowacją, Szwecją, Węgrami oraz Międzynarodowym Ośrodkiem ds. Rozwoju Polityki Migracyjnej (International Centre for Migration Policy Development, ICMPD) w Wiedniu jest wzmocnienie współpracy w dziedzinie migracji i azylu między państwami uczestniczącymi w Procesie Praskim. W jego ramach wzmocniony zostanie dialog ekspercki i wymiana informacji między państwami Procesu Praskiego, głównie poprzez rozwój współpracy Krajowych Punktów Kontaktowych, w tym organizację tematycznych spotkań eksperckich. Rozbudowana zostanie także tzw. baza wiedzy, czyli profile migracyjne państw uczestniczących w Procesie Praskim, zawierające podstawowe informacje charakteryzujące ich sytuację migracyjną. Zaktualizowana zostanie interaktywna mapa szlaków migracyjnych na Wschodzie (tzw. i-Map East).

W ramach Inicjatywy Celowej zrealizowane zostały dotychczas cztery projekty pilotażowe obejmujące swoim zakresem cele określone w Planie działania Procesu Praskiego. Polska, wspólnie z Rumunią i Słowacją, odpowiadała za projekt dotyczący nielegalnej migracji; Republika Czeska – za projekt dotyczący migracji i rozwoju; Węgry – za projekt dotyczący legalnej migracji, Szwecja i Niemcy – za projekt dotyczący azylu i ochrony międzynarodowej.

 

Piąty projekt w ramach Inicjatywy Celowej Procesu Praskiego

Projekt „Establishing identity and/or nationality of irregular migrants” będzie realizowany przez konsorcjum 12 państw Procesu Praskiego. Koordynatorami tego czternastomiesięcznego projektu są Polska i Rumunia. Działania finansowane będą ze środków przekazanych przez Komisję Europejską na finansowanie Inicjatywy Celowej Procesu Praskiego.

W ramach realizowanego od listopada 2014 r. do grudnia 2015 r. projektu planowane jest zorganizowanie trzech warsztatów eksperckich poświęconych praktycznym aspektom identyfikacji danych osobowych imigrantów, którzy naruszyli przepisy określające zasady wjazdu i pobytu cudzoziemców, a także wymianie najlepszych praktyk dot. ochrony danych osobowych w trakcie identyfikacji cudzoziemców i zapewnianie efektywności współpracy międzynarodowej, w tym współpracy z krajami pochodzenia migrantów.

Dodatkowe informacje o projektach realizowanych w ramach Inicjatywy Celowej Procesu Praskiego dostępne są na stronie internetowej:

http://www.pragueprocess.eu/

 

Logo procesu praskiego

Mapa serwisu