Projekty europejskie

Projekt „Fighting Irregular Migration in Moldova” (FIRMM) (dotyczy zwalczania nielegalnej imigracji)

MSWiA  bierze udział w międzynarodowym projekcie na rzecz Mołdawii „Fighting Irregular Migration in Moldova” (FIRMM). Projekt, przygotowany na prośbę Mołdawii jest praktyczną realizacją Partnerstwa na rzecz mobilności UE – Mołdawia. Beneficjentem jest mołdawska administracja rządowa zaangażowana w zarządzanie i kontrolę nielegalnej migracji. Koordynatorem projektu jest Międzynarodowe Centrum Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD). W projekcie poza Polską uczestniczą: Czechy, Rumunia, Węgry oraz Szwajcaria. Ze strony polskiej zaangażowani są eksperci Komendy Głównej Straży Granicznej. Projekt jest współfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej. Ze środków projektu została zorganizowana jego część warsztatowo-szkoleniowa oraz zakup sprzętu i oprogramowania dla mołdawskich służb granicznych.

Głównymi celami projektu są:

- konsolidacja zdolności operacyjnych i analitycznych Centralnej Jednostki Analiz i Informacji Biura ds. Migracji i Azylu Mołdawii w celu sprawniejszego zwalczania nielegalnej migracji,

- wzmocnienie właściwych władz centralnych i lokalnych w celu poprawy wykrywalności nielegalnych migrantów wewnątrz terytorium kraju,

- poprawa umiejętności służb egzekwujących prawo oraz sądownictwa w zakresie standardów UE, w tym przestrzegania praw człowieka w przypadkach związanych z nielegalną migracją,

- wspieranie negocjacji porozumień readmisyjnych Mołdawii z wybranymi krajami trzecimi.

Implementacja projektu rozpoczęła się w styczniu 2013 r. i przewidziana jest na 30 miesięcy.

Mapa serwisu