Współpraca bilateralna - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Współpraca bilateralna

Współpraca bilateralna

Współpraca bilateralna resortu spraw wewnętrznych i administracji obejmuje kontakty dwustronne z partnerami europejskimi oraz pozaeuropejskimi i służy przede wszystkim podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego. Prowadzona jest zgodnie z ogólnymi kierunkami i priorytetami polskiej polityki zagranicznej wyznaczanymi przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Współpraca dwustronna realizuje cele wynikające z polityki europejskiej RP, stanowiąc instrument oddziaływania na proces kształtowania stanowisk poszczególnych państw członkowskich.

Kontakty dwustronne kształtowane są według porządku geograficznego a kierunki rozwoju współpracy bilateralnej wyznaczane są w oparciu o uwarunkowania regionalne oraz sytuację na arenie europejskiej, a także trendy globalne.

Mapa serwisu