Współpraca transgraniczna

Współpraca transgraniczna i międzyregionalna

Współpraca transgraniczna jest formą współpracy międzynarodowej, której zasadniczym celem jest zniesienie ograniczeń, wynikających z istnienia granic państwowych. Oznacza ona szerokie spektrum aktywności międzynarodowej rządowych i samorządowych władz terytorialnych szczebla regionalnego i lokalnego. Celem tej współpracy jest przezwyciężanie stereotypów i uprzedzeń funkcjonujących po obu stronach granic oraz pokonywanie granicy państwowej jako bariery socjalnej, gospodarczej, infrastrukturalnej i kulturowej. Współpraca transgraniczna i międzyregionalna umacnia dobrosąsiedzkie relacje między krajami, gwarantuje stabilność, oraz zapewnia partnerski i zrównoważony rozwój społeczno-ekonomiczny.

Współpracę transgraniczną regulują:

  1. Europejska Konwencja Ramowa o Współpracy Transgranicznej pomiędzy Wspólnotami i Władzami Terytorialnymi przyjęta w Madrycie w maju 1980 r., którą Polska ratyfikowała w 1993 r. link do dokumentu
  2. Europejska Karta Samorządu Lokalnego, którą Polska ratyfikowała w 1994 r. link do dokumentu

W celu ożywienia stosunków między regionami Polski i krajów sąsiednich, Polska zawarła porozumienia międzyrządowe o współpracy transgranicznej i regionalnej, na mocy których powołane zostały rady i komisje międzyrządowe koordynujące tę współpracę. Są one podstawowym forum współpracy transgranicznej, będąc łącznikiem między władzami samorządowymi i regionalnymi a administracją rządową. Działalność rad i komisji realizowana jest poprzez prace powołanych w ich ramach grup/komisji roboczych.

Mapa serwisu