Współpraca w ramach UE

Agencje UE w obszarze spraw wewnętrznych

FRONTEX: Europejska Agencja STRAŻY GRANICZNEJ I PRZYBRZEŻNEJ

Koordynacją współpracy operacyjnej między państwami członkowskimi UE zajmuje się Europejska Agencja Zarządzania Współpracą operacyjną na Granicach Zewnętrznych (Frontex). Agencja, we współpracy z odpowiednimi służbami państw członkowskich, podejmuje działania w państwach członkowskich zmagających się z nagłą i wyjątkową presją na ich odcinkach zewnętrznych granic Unii, a także działania wspierające państwa członkowskie (wspólne operacje) w zarządzaniu ruchami migracyjnymi na granicach zewnętrznych.

Agencja Frontex jako jedyna agencja UE ma siedzibę w Polsce, w Warszawie.

W dniu 14 września 2016 r. przyjęto rozporządzenie PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1624 w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/WE.

Link do strony internetowej agencji:

https://frontex.europa.eu/

EASO: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu

Zadaniem Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) jest wzmocnienie praktycznej współpracy w krajach Unii Europejskiej w sprawach azylu, wspieranie krajów UE, których systemy azylowe znajdują się pod szczególną presją oraz usprawnienie procesu wdrażania Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego.

W praktyce EASO jest odpowiedzialny za ułatwianie wymiany informacji oraz identyfikację i zbieranie najlepszych praktyk w dziedzinie. W szczególności EASO odpowiada za działania związane z gromadzeniem informacji o kraju pochodzenia osób ubiegających się o azyl, jak również za sporządzanie analiz i sprawozdań dotyczących krajów pochodzenia. Ponadto, EASO wspiera relokację w ramach UE osób korzystających z ochrony międzynarodowej, szkolenia urzędników z państw członkowskich UE zaangażowanych w procedury azylowe, a także praktyczną realizację zewnętrznego wymiaru azylu.

W ramach realizacji zadania polegającego na wspieraniu państw członkowskich znajdujących się pod szczególną presją, EASO ma możliwość uruchomienia tzw. Zespołów wsparcia w dziedzinie azylu, czyli grup ekspertów z różnych państw członkowskich, którzy na określony czas oddelegowani zostają przez EASO do państwa członkowskiego znajdującego się w trudnej sytuacji migracyjnej. Zespoły te zapewniają pomoc techniczną, np. tłumacza ustnego, informacje o krajach pochodzenia oraz wiedzę w zakresie rozpatrywania spraw azylowych i zarządzania nimi.  

W dniu 4 maja 2016 r. Komisja przedłożyła pierwszy pakiet projektów aktów prawnych reformujących WESA, w tym wniosek legislacyjny ws. utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu (EUAA). Głównym celem projektu jest wzmocnienie mandatu Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) i przekształcenie go w Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu (EUAA).

Siedziba EASO: La Valetta, Malta.

Link do strony internetowej agencji:

http://easo.europa.eu/ 

EUROPOL:  Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania wspiera i wzmacnia działania oraz wzajemną współpracę właściwych organów państw członkowskich w zakresie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości, dotykającej co najmniej dwa państwa członkowskie, terroryzmowi i formom przestępczości mającym wpływ na wspólny interes objęty polityką Unii. Agencja wspiera właściwe organy ścigania państw członkowskich m.in. poprzez ułatwianie wymiany informacji (w tym danych osobowych), pomoc w śledztwach lub dochodzeniach oraz dostarczanie specjalistycznej wiedzy i wsparcia technicznego. Europol realizuje swoje zadania, w szczególności, poprzez przygotowywanie i udostępnianie krajom członkowskim związanych z jego celami ocen zagrożenia, analiz strategicznych i ogólnych sprawozdań sytuacyjnych, w tym ocen zagrożenia poważną i zorganizowaną przestępczością. 

Siedziba Europolu: Haga, Królestwo Niderlandów.

Link do strony internetowej agencji:

https://www.europol.europa.eu

CEPOL: Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania

Działalność  Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania koncentruje się na udzielaniu pomocy w szkoleniu przedstawicieli organów ścigania państw członkowskich celem wzmacniania zdolności organów ścigania w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości. CEPOL wspiera państwa członkowskie w prowadzeniu szkoleń w celu zwiększania świadomości i szerzenia wiedzy na temat m.in. wdrażania instrumentów międzynarodowych i instrumentów Unii dotyczących współpracy w dziedzinie ścigania, organów Unii, policyjnych i sądowych aspektów w dziedzinie ścigania.

Agencja corocznie organizuje szereg kursów, szkoleń, seminariów i konferencji (także w formie on-line) dla przedstawicieli organów ścigania, które ukierunkowane są w szczególności na najpoważniejsze zagrożenia przestępczością zorganizowaną w Unii Europejskiej. CEPOL przygotowuje również wieloletnie analizy strategicznych potrzeb szkoleniowych i wieloletnie programy szkoleniowe.

Siedziba CEPOL: Budapeszt, Węgry.

Link do strony internetowej agencji:

https://www.cepol.europa.eu

EU-LISA: Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi

Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości została powołana w celu zarządzania operacyjnego systemami teleinformatycznymi wspierającymi utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego UE.

EU-LISA koncentruje się na wspieraniu krajów UE w ich dążeniu do wykorzystania technologii na rzecz bezpieczeństwa w Europie. U podstaw jej działania leży poszanowanie podstawowych praw obywatelskich i zgodności z najbardziej rygorystycznymi normami bezpieczeństwa i ochrony danych. Agencja rozpoczęła pracę w grudniu 2012 r.

Siedziba EU-LISA: Tallin, Estonia (siedziba główna) oraz Strasburg, Francja.

Link do strony internetowej agencji:

http://www.eulisa.europa.eu

APP: Agencja Praw Podstawowych

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (APP) rozpoczęła swą działalność 1 marca 2007 r. Agencja powstała na bazie Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii.

Celem APP jest zapewnianie pomocy oraz ekspertyzy w zakresie praw podstawowych instytucjom UE oraz państwom członkowskim, w trakcie wdrażania przez nie prawa unijnego.

Głównymi zadaniami APP, obok zwalczania rasizmu i ksenofobii, są:

  • gromadzenie i analiza obiektywnych, wiarygodnych i porównywalnych danych dotyczących praw podstawowych, m.in. przez wykorzystanie w działalności APP raportów przygotowywanych przez państwa członkowskie, instytucje UE, organizacje pozarządowe o krajowym i międzynarodowym zasięgu;
  •  publikowanie rocznych raportów na temat przestrzegania praw podstawowych, ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk;
  • stworzenie sieci współpracy pomiędzy różnymi podmiotami zajmującymi się ochroną praw podstawowych, obejmującej m.in.: administrację rządową, krajowe i międzynarodowe organizacje pozarządowe (NGOs), partnerów społecznych oraz ośrodki badawcze;
  • rozwój strategii komunikacji w celu podniesienia poziomu świadomości społeczeństwa i przygotowywanie materiałów edukacyjnych.

Siedziba APP: Wiedeń, Austria.

Link do strony internetowej agencji:

http://fra.europa.eu/

Mapa serwisu