Współpraca wielostronna i zagadnienia horyzontalne

Grupa Wyszehradzka

Grupa Wyszehradzka, powstała w 1991 r., jest forum konsultacji i współpracy 4 krajów Europy Środkowej tj. Polski, Słowacji, Czech i Węgier w wielu obszarach stanowiących wspólne priorytety i pole zainteresowania partnerów. Impulsem do nawiązania współpracy regionalnej była zbieżność kierunków polityki zagranicznej oraz położenie geograficzne.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji angażuje się w przedsięwzięcia w ramach V4 służące poprawie bezpieczeństwa wewnętrznego, a szczególnie w zakresie współpracy służb policyjnych, służb granicznych, spraw migracyjnych i azylowych, ratownictwa i ochrony ludności.

Pracami inicjatywy kierują poszczególne państwa podczas rocznych prezydencji. Ostatni raz Polska sprawowała przewodnictwo w V4 od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. Działania resortu spraw wewnętrznych w ramach polskiego przewodnictwa w V4 koncentrowały się wokół bieżących wyzwań dla bezpieczeństwa wewnętrznego, w szczególności w obliczu bezprecedensowej presji migracyjnej dotykającej także granic państw V4, rosnącego zagrożenia atakami terrorystycznymi w Europie oraz dyskusji nt. zmian instytucjonalnych w UE w zakresie kontroli granic i zarządzania migracjami.

Celem polskiego przewodnictwa było dalsze umacnianie pozycji krajów V4 na forum międzynarodowym i wspieranie inicjatyw wzmacniających spójność i bezpieczeństwo regionu.

W ramach polskiej prezydencji podjęto szereg inicjatyw, których głównym celem jest wzmocnienie debaty politycznej i praktycznej współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej, w szczególności w kwestiach migracyjno-granicznych oraz w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Podjęto decyzję o powołaniu Migracyjnego Mechanizmu Kryzysowego (wraz z Planem Działania na lata 2017-2019), którego celem jest wymiana dobrych praktyk dotyczących wspierania uchodźców poza terytorium UE oraz koordynacja działań pomocowych. Mechanizm ten umożliwi efektywne korzystanie ze wspólnych zasobów i doświadczeń uczestniczących w nim państw, w zależności od aktualnych potrzeb.

Wśród priorytetowych kierunków współpracy wyszehradzkiej w okresie polskiej prezydencji znalazły się także:

  • współpraca służb policyjnych (zwalczanie zorganizowanej przestępczości ekonomicznej, zwalczanie przestępczości narkotykowej, zwalczanie cyberprzestępczości, zwalczanie terroryzmu i ekstremizmu oraz obserwacja transgraniczna);
  • współpraca służb granicznych (wymiana informacji nt. sytuacji na szlakach migracyjnych; zwalczania nielegalnej migracji, ze szczególnym uwzględnieniem szlaku bałkańskiego, wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie wykonywania umów readmisyjnych);
  • ratownictwo i ochrona ludności  (m.in. ochrona ludności przed powodziami i ekstremalnymi warunkami meteorologicznym).

Po raz kolejny Polska obejmie prezydencję w V4 w dniu 1 lipca 2020 r.

Mapa serwisu