Mniejszości narodowe i etniczne

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego pn. Digitalizacja i udostępnienie zbiorów archiwalnych lub obiektów zabytkowych dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych lub języka regionalnego

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zostało opublikowane w dniu 2 sierpnia 2018 r. Konkurs dotyczył działań podejmowanych w okresie od dnia 24 września 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., związanych z digitalizacją materiałów archiwalnych lub obiektów zabytkowych dotyczących szeroko rozumianej działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Digitalizacja miałaby na celu poszerzenie i upowszechnienie wiedzy o różnorakich aspektach życia i działalności społecznej mniejszości narodowych i etnicznych lub odnoszących się do języka regionalnego poprzez udostępnienie wszystkim zainteresowanym materiałów archiwalnych lub obiektów zabytkowych w postaci cyfrowej w toku realizacji zadania.

Do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wpłynęło pięć ofert na realizację opisanego wyżej zadania. Oferty zostały złożone przez następujące podmioty:

 1. Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej „Elpis” - oferta dotyczyła digitalizacji 4000 zdjęć pochodzących ze spuścizny abpa Adama związanych z życiem mniejszości łemkowskiej na Podkarpaciu i Małopolsce w XX w.;                                                            
 2. Fundację Dobra Wola - oferta dotyczyła udostępnienia, w formie Archiwum Romskiego, materiałów audiowizualnych zebranych podczas projektów prowadzonych przez Fundację Dobra Wola wśród społeczności romskiej (22 wideowywiady biograficzne i 96 fotografii);
 3. Towarzystwo Słowaków w Polsce - oferta dotyczyła digitalizacji zasobów archiwalnych wytworzonych przez poprzedników prawnych Towarzystwa Słowaków w Polsce: Czechosłowackie Stowarzyszenie Kulturalne w Krakowie i Towarzystwo Kulturalne Czechów i Słowaków w Polsce;
 4. Związek Ukraińców w Polsce - oferta dotyczyła zdigitalizowania 2213 numerów tygodnika „Nasze Słowo”, począwszy od numeru pierwszego z 1956 r. do ostatniego numeru wydanego w 1999 r.;
 5. Fundację Instytut Białowieski - oferta dotoczyła, między innymi, przygotowania „Festiwalu” „(…) w okolicach Puszczy Białowieskiej – docelowo 2 miesięcznej wakacyjnej plenerowej imprezy o zasięgu ogólnopolskim promującej twórczość regionalną i młodych ludzi jako promocji alternatywy dla młodych osób zagrożonych patologiami, brakiem szansy na samodzielność, twórczość i rozwijających ich pasje i zainteresowania w wolnym czasie w kierunku muzyki, sztuki, teatru, ekologii, zdrowego stylu życia (…)”.

Komisja konkursowa, powołana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zebrała się na posiedzeniu w dniu 20 września 2018 r. i dokonała oceny złożonych ofert pod względem spełnienia:

 1. kryteriów określonych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) oraz
 2. spełnienia przez Oferenta wymagań, o których mowa w pkt I i IV ogłoszenia.

Komisja konkursowa jednogłośnie uznała za najkorzystniejsze oferty złożone przez:

 1. Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej „Elpis” – pod warunkiem usunięcia uchybień o charakterze formalnym (w tytule kalkulacji przewidywanych kosztów został wskazany rok 2017 zamiast roku 2018. Ponadto, w wierszu „zakup dysku zewnętrznego”, w kolumnie „Koszt jednostkowy” została podana kwota 340 zł, zamiast kwoty 350 zł, która wynika z całej kalkulacji) oraz przyjęcia przez oferenta obowiązku zamieszczenia na stronie internetowej Oferenta informacji, o możliwości zapoznania się ze zdigitalizowanymi zasobami w siedzibie Ośrodka, zanim nastąpi ich pełne udostępnienie w internecie,
 2. Fundację Dobra Wola - pod warunkiem ograniczenia przewidywanych kosztów realizacji zadania do:
  1. wynagrodzenia za założenie strony internetowej Archiwum Romskiego wraz z opracowaniem graficznym (5000 zł),
  2. wynagrodzenia za redakcję merytoryczną strony (1200 zł),
  3. wynagrodzenia za przetłumaczenie strony internetowej Archiwum Romskiego na 3 dialekty języka romskiego (łącznie 3600 zł). W tej pozycji zawiera się również przetłumaczenie wywiadów (lektor) oraz streszczenie każdego wywiadu na 3 dialekty języka romskiego,
 3. Towarzystwo Słowaków w Polsce - pod warunkiem:
  1. przyjęcia przez oferenta obowiązku udostępnienia zdigitalizowanych materiałów archiwalnych w internecie, jeszcze w toku realizacji zadania, zamiast sposobu zaproponowanego przez Towarzystwo Słowaków w Polsce z wykorzystaniem zestawu komputerowego znajdującego się w Biurze Zarządu Głównego,
  2. zastąpienia zakupu zestawu komputerowego, zakupem dysku zewnętrznego w cenie nie wyższej niż 350 zł,
 4. Związek Ukraińców w Polsce - pod warunkiem:
 1. modyfikacji oferty w takim zakresie, by wyraźnie został w niej odzwierciedlony sposób w jaki zostaną udostępnione zdigitalizowane numery „Naszego Słowa” – zgodnie z przekazanymi w dniu 6 września 2018 r. informacjami: „Udostępnienie odbędzie się w następującej formie: pliki w formacie pdf oraz bibliografia zostaną umieszczone na dysku google, z możliwością pobrania i/lub przeglądania plików przez każdego zainteresowanego. Informacja oraz link od dysku google będzie umieszczona na stronach www Związku Ukraińców w Polsce, Naszego Słowa oraz portalu prostir.pl.”,
 2. usunięcia z kalkulacji kosztów realizacji zadania kosztów zakupu:
 • urządzenia skanującego (8000 zł),
 • 3 dysków zewnętrznych (łącznie 1200 zł).

Komisja konkursowa jednogłośnie nie uznała za korzystną ofertę złożoną przez Fundację Instytut Białowieski. Oferta nie spełniała wymogów formalnych.

W dniu 9 października 2018 r. wyniki postępowania konkursowego zostały zatwierdzone.

Mapa serwisu